Polityka prywatności:

sfumatura

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza polityka prywatności jest przekazywana, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (RODO) użytkownikom, którzy odwiedzają stronę internetową Cicli Esperia Spa dostępną pod adresem: https://www.torpado.com/ (strona główna witryny). 

Polityka opisuje w jaki sposób zarządzana jest wyłącznie oficjalna witryna firmy i nie dotyczy innych, zewnętrznych stron, do których użytkownik może ewentualnie przejść, klikając w stosowne linki. 

Dodatkowe informacje mogą być prezentowane w ramach różnych kanałów dostępu, podzielonych, w zależności od poruszanych tematów. Inne informacje mogą być podane na stronie w związku z określonymi rodzajami usług.

ADMINISTRATOR DANYCH:
CICLI ESPERIA SPA
VIALE ENZO FERRARI 8/10/12  –  30014 CAVARZERE (VE)
DANE KONTAKTOWE: PRIVACY@CICLIESPERIA.COM

Cele przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Ogólne czynności administracyjno-rachunkowe oraz w celu dopełnienia obowiązków prawnych, przepisów oraz obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych.

Konieczność wywiązania się ze zobowiązań prawnych

W razie potrzeby, w celu ustalenia, wykonania lub obrony praw Administratora Danych w procesach sądowych

Uzasadniony interes

Ewentualne prośby o kontakt i informacje

Zawarcie umowy, której stroną jest podmiot danych lub zastosowanie środków przedumownych podjętych na jej żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia)

Okres obowiązywania umowy, a po rozwiązaniu – zwykły okres przedawnienia wynoszący 10 lat. W przypadku sporów sądowych przez cały czas ich trwania, aż do wyczerpania terminów wykonalności. 

Marketing bezpośredni

Wysyłanie – za pomocą zautomatyzowanych metod kontaktu (takich jak sms, mms i e-mail) oraz tradycyjnych (takich jak rozmowy telefoniczne z operatorem) – informacji promocyjnych i handlowych dotyczących oferowanych usług/produktów lub zgłaszania wydarzeń firmowych lub udziału w webinariach. Tworzenie badań rynkowych i analiz statystycznych.

Zgoda (opcjonalna i możliwa do odwołania w dowolnym momencie).

Należy zaznaczyć, że Administrator uzyskuje jednorazową zgodę w związku z opisanymi tutaj celami marketingowymi, zgodnie z Ogólnym postanowieniem Gwaranta o ochronie danych osobowych zatytułowanym „Wytyczne dotyczące działań promocyjnych i walki ze spamem” z dnia 4 lipca 2013 r. Jeżeli, chcesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych we wskazany tutaj sposób, jak również cofnąć wyrażoną zgodę, możesz to zrobić w każdym czasie kontaktując się z właścicielem pod adresem wskazanym w niniejszym oświadczeniu, bez uszczerbku dla legalności przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed cofnięciem.

Do momentu odwołania zgody.

Po upływie wskazanych powyżej terminów przechowywania, dane zostaną zniszczone, usunięte lub zanonimizowane, zgodnie z technicznymi procedurami anulowania i tworzenia kopii zapasowych.

 

Rodzaj przetwarzanych danych i metody gromadzenia

Dane nawigacyjne – log files

Dostęp do witryny jest możliwy bez konieczności podawania przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych. Systemy komputerowe i aplikacje dedykowane do obsługi tej strony internetowej wykrywają podczas normalnego działania pewne dane (których transmisja jest nieodłączna w korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej), niezwiązane z bezpośrednio identyfikowalnymi użytkownikami. Zbierane dane obejmują adresy IP użytkowników łączących się z witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) ​​żądanych zasobów, czas żądania oraz kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi udzielonej przez serwer (pomyślne zakończenie, błąd itp.).

Są to informacje, które nie dostarczają danych osobowych użytkownika i które nie są zbierane w celu ich powiązania ze zidentyfikowanymi osobami, których dane dotyczą. Są to dane techniczne/informatyczne gromadzone i wykorzystywane w sposób zbiorczy i anonimowy, w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania i monitorowania bezpieczeństwa witryny,  poprawiania jakości obsługi i dostarczania statystyk korzystania z serwisu, ustalania odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko stronie internetowej.

Dane podane dobrowolnie przez użytkownika

Dobrowolne i wyraźne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane w różnych kanałach dostępu tej witryny pociąga za sobą późniejsze pozyskanie adresu i danych nadawcy/użytkownika, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na przesłane żądania i/lub świadczenia żądanej usługi. Zapewnia się jednak, że przetwarzanie to będzie opierało się na zasadach rzetelności, legalności i przejrzystości oraz ochrony poufności wskazanych w RODO. W każdym przypadku, przed przystąpieniem do aktywacji danej usługi zostaną przekazane odpowiednie informacje oraz, w razie potrzeby, uzyskana zostanie odnośna zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda ta może być następnie cofnięta w dowolnym momencie, unieważniając możliwość korzystania z przedmiotowej usługi.

Brak zgody lub jej cofnięcie nie pociągają za sobą żadnych konsekwencji, z wyjątkiem niemożności korzystania z serwisu i/lub świadczenia zamówionej usługi lub uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat działalności spółki.

W każdym przypadku, przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sytuacji wystąpienia konieczności realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych lub na podstawie obowiązku prawnego. W szczególności, uzyskanie zgody na przetwarzanie, o którym mowa w poprzednim punkcie dotyczącym danych nawigacyjnych i logowania, nie jest konieczne, ponieważ dane te są przetwarzane jako zgodne z prawnie uzasadnionym interesem (patrz: art. 47 RODO).

Udostępnianie danych

Z uwzględnieniem postanowień dotyczących danych nawigacyjnych, podanie danych osobowych przez zainteresowaną stronę, w określonych celach opisanych w poprzednim akapicie, należy uznać za opcjonalne. Brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych przez serwis.

Sposoby przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały gromadzone, zgodnie z zasadami legalności, ograniczenia celu i minimalizacji danych, na mocy art. 5 RODO oraz z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących terminów przewidzianych prawem. Podejmowane są szczególne środki bezpieczeństwa, mające na celu zapobieżenie utracie danych, nielegalnemu lub nieprawidłowemu użyciu oraz nieautoryzowanemu dostępowi.

Komunikowanie i/lub rozpowszechnianie danych

Państwa dane podlegające przetwarzaniu nie będą ujawniane, ale mogą być udostępniane spółkom powiązanym umową z firmą, zgodnie i w granicach RODO. Dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. W każdym przypadku rozumie się, że Administrator Danych, w razie potrzeby, będzie miał prawo do przeniesienia serwerów również poza terytorium UE. W takim przypadku Administrator zapewnia już teraz, że przekazywanie danych poza UE odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem standardowych klauzul umownych przewidzianych przez Komisję Europejską, a użytkownik będzie o wszystkim informowany.

Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim należącym do następujących kategorii:

– podmioty świadczące usługi w zakresie zarządzania systemem informatycznym wykorzystywanym przez firmę oraz sieciami telekomunikacyjnymi (w tym poczta elektroniczna);- firmy lub spółki w zakresie relacji pomocowych i doradczych;

– na żądanie właściwych organów, w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych i/lub postanowień organów publicznych.

Podmioty należące do w/w kategorii pełnią funkcję podmiotu przetwarzającego dane lub działają w pełni autonomicznie jako osobni administratorzy danych. Lista podmiotów przetwarzających jest na bieżąco aktualizowana i dostępna w siedzibie firmy. Wszelka dalsze powiadomienia lub rozpowszechnianie będzie odbywać się wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą.

Ewentualne istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji

Administrator danych informuje osobę której dane dotyczą, że na tej stronie nie ma zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, a więc w szczególności nie ma systemu profilowania.

Osoby nieletnie

Niniejsza witryna i usługi Administratora danych nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia, a Administrator nie gromadzi celowo danych osobowych dotyczących osób nieletnich. W przypadku niezamierzonego zarejestrowania informacji o osobach małoletnich, Administrator danych usunie je niezwłocznie, na żądanie użytkowników.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do otrzymywania informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontaktując się ze spółką pod adresem e-mail: privacy@cicliesperia.it

  • Prawo do sprzeciwu: możesz w dowolnym momencie zrezygnować ze wszystkich konkretnych usług, w celu realizacji których wykorzystujemy Twoje dane (newsletter, automatyczne wiadomości e-mail itp.). 
  • Prawo dostępu: gwarantujemy przejrzystość w zakresie gromadzonych danych i sposobu ich wykorzystania. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail, aby uzyskać dostęp do informacji będących w naszym posiadaniu.
  • Prawo do sprostowania: masz prawo do uzyskania sprostowania wszelkich niedokładnych lub niekompletnych informacji oraz zażądania ich aktualizacji i/lub modyfikacji.
  • Prawo do anulowania: wyślij prośbę o anulowanie wszystkich danych dotyczących Ciebie, a w ciągu 30 dni przetworzymy Twoje żądanie.
  • Prawo do ograniczenia: masz prawo żądać, aby właściciel danych ograniczył przetwarzanie Twoich danych.
  • Prawo do przenoszenia: jeśli o to poprosisz, wyeksportujemy Twoje dane, aby mogły zostać przekazane stronom trzecim w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 
    • Prawo do złożenia skargi: jeśli uważasz, że Twoje prawa nie są przestrzegane, możesz złożyć skargę do właściwego organu, zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej www.garanteprivacy.it lub pocztą elektroniczną na adres urp@gpdp.it